“สพอ.หนองเสือ ดำเนินการจัดประชุมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอหนองเสือ”

เข้าชม 7 ครั้ง

(lotus) พช.ปทุมธานี “สพอ.หนองเสือ ดำเนินการจัดประชุมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอหนองเสือ”
▪️ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕
▪️นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอหนองเสือ เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอหนองเสือ มีประเด็นดังนี้
– มีการประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจกับแนวทางการบูรณาการให้ความช่วยเหลือต่อครัวเรือนเป้าหมาย (ครัวเรือนเป้าหมาย ๒๒๘ ครัวเรือน)
– สรุปผลการติดตามจัดทำแผนครัวเรือน (ศจพ.๓) ของทีมปฏิบัติการ
– วางแผนการบูรณาการเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย ตามมิติต่างๆ ทั้ง ๕ มิติ
▪️ในการนี้ นางสาวอัญชัญ คุ้มวงษ์ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหนองเสือ เข้าร่วมดำเนินการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ๓๕ คน

▪️ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

# ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง (lotus)(lotus)(lotus)

(Visited 7 times, 1 visits today)