พช.หนองเสือ ” Kick Off ปลูกพืชผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ ๒”

เข้าชม 36 ครั้ง

พช.หนองเสือ ” Kick Off ปลูกพืชผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ ๒”

  • ๕ มีนาคม ๒๕๖๔
  • นายนวัต บุญธรักษา เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ พร้อม เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหนองเสือ และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล ร่วม น้อมนำแนวพระราชดำริการน้อมนำแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า          กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ ๒  สู่การสร้างสวนพืชผักสวนครัว ณ ที่ว่าการอำเภอหนองเสือ โดยได้ดำเนินการปลูกผักหลากหลายชนิด เช่น ผักบวบ พริก มะเขือ มะนาว ผักเคล์ กะเพรา ผักชีฝรั่ง และดอกไม้สำหรับประดับสวน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการจัดทำเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการอำเภอได้มาเดินเที่ยวชมและศึกษาดูงานเพื่อนำไปดำเนินการต่อไปที่ครัวเรือนตนเอง และเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เก็บผักสวนครัวที่ปลูกขึ้นไปสำหรับบริโภคที่ครัวเรือนของตนเองต่อไป
  • ณ ที่ว่าการอำเภอหนองเสือ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

@ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 36 times, 1 visits today)