ข่าวเด่นประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินการโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองเสือ

เข้าชม 55 ครั้ง

พช.หนองเสือ”การติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคกหนองนา โมเดล”

           ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

 • นางสาวอัญชัญ คุ้มวงษ์ พัฒนาการอำเภอหนองเสือ มอบหมาย นางสาวกฤตยา วิสูตรโยธิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ให้การต้อนรับ นางอรุณศรี รอดเมฆ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จากสถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดปทุมธานี ที่เข้ามาให้ความรู้และแนะนำการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำ
 • โดย มีนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ จำนวน ๑๐ ราย นายคณากร สินบัวผ่อง เจ้าของพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ร่วมกันดำเนินการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำ ตามแนวทางที่นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จากสถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดปทุมธานี แนะนำ
 • ณ หมู่ที่ ๔ ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

“@ปทุมธานี ถิ่นบัวหลวง”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “พช.หนองเสือ “การติดตามการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”

          วันอังคาร ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  เวลา  ๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

 • นางสาวอัญชัญ คุ้มวงษ์ พัฒนาการอำเภอหนองเสือ มอบหมาย นายนครินทร์ สวาสุ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลบึงชำอ้อและบึงบา ร่วมกับ นางสุนันทา เปรมพงษ์ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลบึงชำอ้อ นางรุ่งนภา คุ่ยต่วน และ นางสาวสมพร ศิริครุฑ คณะทำงาน ฯ ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มสตรีตำบลบึงชำอ้อผู้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และมีหนี้ค้างชำระ จำนวน ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มสตรีเกษตรหนองนาคพัฒนา ๒ กลุ่มเกษตรชาวนา และกลุ่มตัดเย็บผ้ากางเกง หมู่ ๘ โดยได้ชี้แจงแนะนำการบริหารจัดการหนี้และชี้แจงประกาศเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และดอกเบี้ยผิดนัด ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
 • โดยมีสมาชิกกลุ่มสตรีผู้กู้ยืมเงินเข้าร่วมการติดตาม
 • ณ หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๘ ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

@ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

พช.หนองเสือ ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตพืชคุณภาพพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

           ๑๓ ก.พ.๖๔

 • นางสาวอัญชัญ คุ้มวงษ์ พัฒนาการอำเภอหนองเสือ ร่วมกับ นายคณากร สินบัวผ่อง  เจ้าของแปลงพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ  จัดประชุมเกษตรกรในพื้นที่เพื่อจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตพืชคุณภาพพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรรักสามัคคี รวมพลังดำเนินกิจกรรมพึ่งตนเองได้ และเกิดเครือข่าย
 • โดยมี นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.) และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม และได้รับการสนับสนุนข้อมูล ขั้นตอนการจัดตั้งจากสำนักงานเกษตรอำเภอ
 • ณ หมู่ที่ ๔ ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

“@ปทุมธานี ถิ่นบัวหลวง”

พช.หนองเสือ “มอบทุนพัฒนาเด็กชนบท”

           ๒๓ – ๒๖ ก.พ ๖๔

 • นางสาวอัญชัญ คุ้มวงษ์ พัฒนาอำเภอหนองเสือ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหนองเสือ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำสตรี ร่วมมอบทุนอุปการะแก่เด็กยากจนในพื้นที่อำเภอหนองเสือ โดยใช้งบประมาณจากโครงการกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับ โครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐ ทุน ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท

▪️   ณ  อำเภอหนองเสือ จ.ปทุมธานี

 @ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

พช.ปทุมธานี “สพอ.หนองเสือ ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง”

• ๒๔ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

• นางสาวอัญชัญ  คุ้มวงษ์ พัฒนาการอำเภอหนองเสือพร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอหนองเสือ นักพัฒนารัฐบาลดิจิตอล ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีตำบล ผู้นำอช. และอช.ตำบลบึงชำอ้อ จำนวน ๑๕ คน ดำเนินการโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่   ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๔ โดยได้ดำเนินกิจกรรมดังนี้

 • วันที่ ๑ บรรยายหัวข้อบทบาทผู้นำฯ ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารและการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ โดยมี นายนวัต บุญธรักษา เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ (ปลัดอำเภออาวุโส) เป็นวิทยากรร่วมในการดำเนินกิจกรรม
 • วันที่ ๒ สำหรับกิจกรรม​ในวันนี้ประกอบด้วย กิจกรรมเอามื้อสามัคคี (ภาคปฏิบัติ) โดยมีนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (ครูพาทำ) เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำจุลินทรีย์แห้ว จุลินทรีย์น้ำ การห่มดิน และการทำเฉวียน กิจกรรมเวทีเสวนา การบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดิน เผยแพร่ความรู้ฟื้นฟูดิน โดย ปราชญ์ชุมชนตำบลบึงชำอ้อ
 • วันที่ ๓ ประกอบด้วย กิจกรรมเรียนรู้ด้วยคลิป “ความสำเร็จ โก่งธนูโมเดล” และถอดบทเรียน แบ่งกลุ่มระดมความคิดสิ่งที่ได้จากคลิป โดยมีนางสาวกฤตยา วิสูตรโยธินนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการเป็นวิทยากรถอดบทเรียน กิจกรรมจัดเวทีวิเคราะห์ตำบล ผ่านกระบวนการ (AIC+SWOT และค้นหาทุนชุมชน) พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการ “๑ หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

• ณ หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

@ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

วันที่ ๑

วันที่ ๒

วันที่ ๓

 

 

(Visited 55 times, 1 visits today)