พช.หนองเสือ ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฯ

เข้าชม 10 ครั้ง

พช.หนองเสือ ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตพืชคุณภาพพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

๑๒ ก.พ.๖๔

นางสาวอัญชัญ  คุ้มวงษ์ พัฒนาการอำเภอหนองเสือ ร่วมกับ นายคณากร  สินบัวผ่อง  เจ้าของแปลงพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ  จัดประชุมเกษตรกรในพื้นที่เพื่อจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตพืชคุณภาพพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรรักสามัคคี รวมพลังดำเนินกิจกรรมพึ่งตนเองได้ และเกิดเครือข่าย

โดยมี นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.) และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม และได้รับการสนับสนุนข้อมูล ขั้นตอนการจัดตั้งจากสำนักงานเกษตรอำเภอ

ณ  หมู่ที่ ๔ ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

“@ปทุมธานี ถิ่นบัวหลวง”

(Visited 10 times, 1 visits today)