พช.หนองเสือ ชี้แจงขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เข้าชม 15 ครั้ง

“พช.หนองเสือ “ชี้แจงขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน แก่กลุ่มสตรีตำบลบึงบอน”

วันพุธ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  เวลา  ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.

  • นางสาวอัญชัญ คุ้มวงษ์ พัฒนาการอำเภอหนองเสือ พร้อม นางสาวฐิติมา สิทธิดำรง พัฒนากรผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดำเนินการประชุมชี้แจงขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน แก่กลุ่มสตรีตำบลบึงบอน
  • โดยมีสมาชิกกลุ่มสตรีตำบลบึงบอน จำนวน ๓ คน เข้าร่วมการประชุม
  • ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองเสือ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

@ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 15 times, 1 visits today)