ขนาดตัวอักษร:

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

วิสัยทัศน์ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองแสง

นางพูนคณิต เขตประทุม

พัฒนาการอำเภอหนองแสง

ข่าวประชาสัมพันธ์

09/11/2564 14.17

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารในการบริหารจัดการตนเองสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู้วิกฤติโควิด-19

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นางพูนคณิต เขตประ [...]

02/11/2564 14.31

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารในการบริหารจัดการตนเองสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู้วิกฤติโควิด-19

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นางพูนคณิต เขตประ [...]

ประกาศ

ดูทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารค่าวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 4 (สิงหาคม-กันยายน 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 4 (สิงหาคม-กันยายน 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 4 (สิงหาคม-กันยายน 2564)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างโครงการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาส ๔ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๔)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างโครงการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารค่าวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาส ๔ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๔)

หนังสือราชการ

ดูทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารค่าวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 4 (สิงหาคม-กันยายน 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 4 (สิงหาคม-กันยายน 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 4 (สิงหาคม-กันยายน 2564)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างโครงการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาส ๔ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๔)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างโครงการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารค่าวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาส ๔ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๔)