สพอ.หนองแซง ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

🗓️วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น.

📝นางสาวบุญเทียม ขุนทอง พัฒนาการอำเภอหนองแซง  ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหนองแซง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี

♦️โดยมีวาระสำคัญการประชุม ดังนี้

✨การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

✨การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566

✨การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

✨การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

✨การส่งเสริมให้มีการสวมใส่ผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

✨การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

✨โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำประกอบการสู่ยุค 4.0

✨การขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

✨โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)

(Visited 6 times, 1 visits today)