สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองแซง

จังหวัดสระบุรี

นางสาวภาลา สุขสมาน

พัฒนาการอำเภอหนองแซง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน