สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองแซง

จังหวัดสระบุรี

นายทรพย์ศิลป์ สังสีแก้ว

พัฒนาการอำเภอหนองแซง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน