สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองเรือ

จังหวัดขอนแก่น

นางรจนา สิงหรา ณ อยุธยา

พัฒนาการอำเภอหนองเรือ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน