สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา (โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง)งบกรมฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา (โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง)งบกรมฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก : ติดตามเยี่ยมชมการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา งบเงินกู้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แปลงนายทรงยศ ศรีเพ็ง (กำนันตำบลหนองขุ่นใหญ่) พื้นที่ขนาด ๓ ไร่ หมู่ ๑๓ ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก : ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาสตรี ในการติดตามหนี้ค้างชำระกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มลูกหนี้ค้างชำระ จำนวน ๙ กลุ่ม ที่ผิดนัดชำระโดยกลุ่มสมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้เข้าร่วมรับฟังกระบวนการแนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการหนี้ของกลุ่มลูกหนี้ที่ค้างชำระ ณ ศาลาประชาคมบ้านหาญไพรวัลย์ หมู่ ๓ ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด