สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ประจำเดือนพฤษภาคม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด(ศจพ.อ.)

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมสัปดาห์บ้านดินร้อยเอ็ด เอามื้อสามัคคี เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติและบ้านดินร้อยเอ็ด

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมเอามื้อสร้างโรงเพาะกล้าไม้พันธุ์พื้นถิ่น และรวบรวมเมล็ดพันธุ์ป่าท้องถิ่น ณ แปลงนางสาวอังสุมารินทร์ ศรีชนะ ตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานพัฒนาชุมอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมงานตลาดนัดชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ บริเวณศูนย์ OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด ถนนทางเข้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และถนนหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังผู้ปฏิบัติหน้าที่ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ จุดบริการประชาชน อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด