สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก : ขับเคลื่อนโครงการการบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จัดประชุมรับรองข้อมูลการจัดเก็บและคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับตำบลโคกสว่าง

ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด(ศจพ.อ.) ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการถนนสายบุญ เกื้อหนุนพัฒนาคนทุกช่วงวัย สายใยชาวหนองพอก

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ ประจำเดือนสิงหาคม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และวางพานพุ่มเพื่อถวายราชสักการะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวิชรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอหนองพอกครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวิชรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕