สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดร้อยเอ็ด(ศจพ.จ.) ผ่านระบบ Application Zoom

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำนักพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจำหน่ายสินค้าสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตาม “โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับโซนอำเภอ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕”

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก “ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอหนองพอก”ครัวเรือนยากจน TPMAP (ปี ๒๕๖๕)