🌾🏘️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก ประชุมการดำเนินงานโครงการสร้างเศรษฐกิจฐานราก ร่วมอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไท ลายเอกลักษณ์อำเภอหนองพอกและการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี ๒๕๖๕ จังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานพัฒนาชุมอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO

สำนักงานพัฒนาชุมอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔/ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก ร่วมติดตามสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก: ติดตามเยี่ยมชมการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (งบเงินกู้)

🏘️✍️สำนักงานพัฒนาชุมอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด