สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก “ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอหนองพอก”ครัวเรือนยากจน TPMAP (ปี ๒๕๖๕)

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก : ร่วมโครงการ “สตรีร้อยเอ็ดรวมพลังสืบสานการสวมใส่ผ้าไทยประจำถิ่นและส่งเสริมการจัดตลาดนัดอาชีพทางเลือกให้กับสมาชิกสตรี” (วันสาตรีสากล) ประจำปี ๒๕๖๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก ร่วมกับ ปกครองอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด “รับชมการถ่ายทอดสด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

🌾🏘️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก ร่วมกับ ปกครองอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด “ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอหนองพอก”