สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำนักพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจำหน่ายสินค้าสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตาม “โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับโซนอำเภอ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕”

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก “ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอหนองพอก”ครัวเรือนยากจน TPMAP (ปี ๒๕๖๕)

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก : ร่วมโครงการ “สตรีร้อยเอ็ดรวมพลังสืบสานการสวมใส่ผ้าไทยประจำถิ่นและส่งเสริมการจัดตลาดนัดอาชีพทางเลือกให้กับสมาชิกสตรี” (วันสาตรีสากล) ประจำปี ๒๕๖๕