สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด รับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (video conference) TV พช. ถ่ายทอดสดจากห้อง War Room ชั้น ๕ กรมการพัฒนาชุมชน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอหนองพอกครั้งที่ ๘/๒๕๖๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอหนองพอก ร่วมดำเนินกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิต “๙๐ พรรษา ๙๐ ล้านซีซี ถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก: ร่วมประชุมการจัดงานประเพณีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๖ และประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอหนองพอก(ศป.ปส.อ.หนองพอก) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕