โครงสร้างบุคคลากร

นางบงกชกาญจน์ ทวดเสนา

พัฒนาการอำเภอหนองพอก

E-Mail:Mrs.Bongkotgran.@gmail.com

081-822-4608

นายมงคล บุตรษา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ประสานตำบล : โคกสว่าง บึงงาม

093-272-9906

นางวันทนีย์ ลาน้ำเที่ยง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ประสานตำบล : หนองพอก ท่าสีดา

E-Mail:Wantanee720@gmail.com 086-832-8454

ส.ต.ต.ประพันธ์ อุดมดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ประสานตำบล: ภูเขาทอง ผาน้ำย้อย

E-Mail:prapan.cdd@gmail.com 064-789-5756

นางสาวดวงดี ศรีดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ประสานตำบล: กกโพธิ์ รอบเมือง

E-Mail:duangdee.sridee@gmail.com 088-114-2723

นายธราดล เพ็งแจ่ม

อาสาพัฒนา รุ่นที่๗๓

ประสานตำบล : หนองขุ่นใหญ่

E-mail: taradon7166@gmail.com 086-357-4311

(Visited 745 times, 1 visits today)