แนวทางการดำเนินกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2565

แนวทางการดำเนินกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2565

  1. แนวทางการดำเนินกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565
  2. การประชุมและมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  3. มท.0404.3/ว 3027 แนวทางการดำเนินกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565
(Visited 39 times, 1 visits today)