คู่มือสำหรับประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชน

การขอความเห็นชอบโครงการและเงินยืมของคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน

 ภาษาไทย

 ภาษาอังกฤษ

ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ

กระบวนการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

สรุปผลความพึงพอใจการให้บริการประชาชนของกรมการพัฒนาชุมชน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(Visited 42 times, 1 visits today)