การจัดการเรื่องร้องเรียน

ด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ

ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและมอบหมายความรับผิดชอบระบบจัดการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของกลุ่มพัฒนาระบบริหาร

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการให้บริการข้อมูลข่าวสาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

Facebook : Cdd Nongphok

(Visited 43 times, 1 visits today)