สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด รับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (video conference) TV พช. ถ่ายทอดสดจากห้อง War Room ชั้น ๕ กรมการพัฒนาชุมชน

เข้าชม 5 ครั้ง

🏘️🌾สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด รับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (video conference) TV พช. ถ่ายทอดสดจากห้อง War Room ชั้น ๕ กรมการพัฒนาชุมชน

📝🌾 วัน จันทร์ ที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอหนองพอก มอบหมายสำนักงานพัมนาชุมชนอำเภอหนองพอก ในการนี้ นางบงกชกาญจน์ ทวดเสนา พัฒนาการอำเภอหนองพอก พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก ร่วมรับฟังการประชุม ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เเละติดตามรับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชนผ่านระบบ TV พช. ถ่ายทอดสดจากห้อง War Room ชั้น ๕ กรมการพัฒนาชุมชน อาทิเช่น การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๖ การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๖๕ (ระยะที่ ๒) โครงการตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

🌾🏘️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี

📸📝ภาพ/ข่าวโดย. สพอ.หนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

#WorldSoilDayCDD

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll @Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

#changeforgood

(Visited 5 times, 1 visits today)