สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

เข้าชม 9 ครั้ง

🌱🏞️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

🌱📝วันศุกร์ ที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอหนองพอก  มอบหมายให้ นางศศิธร นามเพ็ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ ๖ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ตำบลกกโพธิ์ และประชาชนในพื้นที่ตำบลกกโพธิ์

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระอัจฉริยภาพและทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในหลายสาขา ทั้งด้านการเมืองการปกครอง การทหาร การศึกษา การสาธารณสุข การต่างประเทศ และที่สำคัญที่สุดคือด้านวรรณกรรมและอักษรศาสตร์ ได้ทรงพระราชนิพนธ์บทร้อยแก้วและร้อยกรองไว้นับพันเรื่อง กระทั่งทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาเมื่อเสด็จสวรรคตแล้วว่า “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

ในการนี้ นางบงกชกาญจน์ ทวดเสนา พัฒนาการอำเภอหนองพอก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ ๖ ในครั้งนี้

🌱🏞️ โดยมีกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณหนองฉิมและสวนสาธารณะประโยชน์ บ้านบะยาว หมู่ ๒ ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

🏘️🌾สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี

📸📝ภาพ/ข่าวโดย. สพอ.หนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

#WorldSoilDayCDD

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll @Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 9 times, 1 visits today)