สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอหนองพอกครั้งที่ ๘/๒๕๖๕

เข้าชม 17 ครั้ง

🌾🏘️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอหนองพอกครั้งที่ ๘/๒๕๖๕

📝🕰️วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอหนองพอก ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอหนองพอกครั้งที่ ๘/๒๕๖๕

โนโอกาสนี้ได้กราบนิมนต์ พระครูบูรพาธรรมบัณฑิต เจ้าคณะตำบลรอบเมือง รองเจ้าคณะอำเภอหนองพอก ร่วมประชุมในครั้งนี้

ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอหนองพอก ทีมปฏิบัติการ เเละทีมพี่เลี้ยง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมชัยมงคล ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ในโอกาสนี้นางบงกชกาญจน์ ทวดเสนา พัฒนาการอำเภอหนองพอก เลขานุการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอหนองพอก  รายงานกิจกรรมที่ได้รับการช่วยเหลือโครงการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด การบูรณาการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนจากทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และทิศทางการขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ การพิจารณาคัดเลือกครัวเรือนเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการฯ ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามโครงการแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และแผนปฎิบัติการจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

🏘️🌾สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี

📸📝ภาพ/ข่าวโดย. สพอ.หนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

#WorldSoilDayCDD

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll @Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

#changeforgood

(Visited 17 times, 1 visits today)