สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก : ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เข้าชม 12 ครั้ง

🌾🏘️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก : ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

🌾📝วันจันทร์ ที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางบงกชกาญจน์ ทวดเสนา  พัฒนาการอำเภอหนองพอก ประชุมทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนงานและติดตามก้าวหน้าการดำเนินงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน

🌾🏘️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี

📸📝ภาพ/ข่าวโดย. สพอ.หนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

#WorldSoilDayCDD

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll @Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

#changeforgood

(Visited 12 times, 1 visits today)