สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก: ร่วมประชุมการจัดงานประเพณีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๖ และประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอหนองพอก(ศป.ปส.อ.หนองพอก) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

เข้าชม 25 ครั้ง

🏘️🌾สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก: ร่วมประชุมการจัดงานประเพณีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๖ และประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอหนองพอก(ศป.ปส.อ.หนองพอก) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

📝🌱วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอหนองพอก   ประธานประชุมการจัดงานประเพณีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๖ และประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอหนองพอก(ศป.ปส.อ.หนองพอก) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พื้นที่อำเภอหนองพอก

ในการนี้ นางบงกชกาญจน์ ทวดเสนา พัฒนาการอำเภอหนองพอก ร่วมประชุมในครั้งนี้

โดยมีระเบียบวาระในที่ประชุมดังนี้  ๑.แนวทางการดำเนินการจัดตั้งและขับเคลื่อนศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอำเภอหนองพอก ๒.การติดตามสถานการณ์ ปัญหา ผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยงานราชการและชุมชน ๓.การเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ สนามที่ว่าการอำเภอหนองพอก ระหว่างวันที่ ๙-๑๕ มกราคม ๒๕๖๖

🏘️✍️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :

📷📽️ภาพ/ข่าว : สพอ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

#WorldSoilDayCDD

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

#changeforgood

(Visited 25 times, 1 visits today)