สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก: ร่วมประชุมมอบนโยบายสำคัญและข้อราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในพื้นที่อำเภอหนองพอก

เข้าชม 14 ครั้ง

🏘️🌾สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก: ร่วมประชุมมอบนโยบายสำคัญและข้อราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในพื้นที่อำเภอหนองพอก

📝🌱วันพุธ ที่ ๑๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.  นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานประชุมมอบนโยบายสำคัญและข้อราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งพบปะ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของส่วนราชการในพื้นที่อำเภอหนองพอก พร้อมด้วย นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวสุดาทิพย์ มูลอ้าย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นางปราณี ประทุมมา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุนษย์จังหวัดร้อยเอ็ด นายศุภฤกษ์ ธนะกลม จ่าจังหวัดร้อยเอ็ด นายบุญสรวง พุฒิพัฒน์พาณิชย์ ผู้แทนแทน ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะผู้ติดตาม

นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอหนองพอก  พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พื้นที่อำเภอหนองพอก ให้การตอนรับ ณ หอประชุมอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

โอกาสนี้นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้มอบนโยบายสำคัญและข้อราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดในการขับเคลื่อนงาน พร้อมมอบค่านิยมในการประพฤติปฏิบัติตน ๑๑ ประกาศ ๑.ความรู้คู่คุณธรรม ๒.ปฏิบัติตามกฎหมาย ๓.ใส่ใจความสะอาด ๔.มีมารยาทแบบไทย ๕.รักษาวินัยจราจร ๖.ทรัพยากรต้องรักษา ๗.รู้ค่าประชาธิปไตย ๘.ครอบครัวปลอดภัย ๙.ห่างไกลยาเสพติด ๑๐.ยึดหลักปรัญญาของเศษฐกิจพอเพียง ๑๑.เคียงคู่จิตอาสา

การนี้นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มีเรื่องนำเรียนในที่ประชุม อาทิเช่น ๑. การขับเคลื่อนกิจกรรมต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๕ การดำเนินงานโครงการขจัดปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ๒. การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวรณรงค์ปลูกพืชผักสมุนไพร ต้านภัย COVID-19  (รอบ ๒ อย่างต่อเนื่อง) ๓. ส่งเสริมสนับสนุนสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน เพื่อสนองพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ภายใต้แนวคิด “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่อัตลักษณ์ผ้าไทยให้ดำรงคงอยู่ “งามอย่างไทย ตามแบบวิถีไทย” ๔. การขับเคลื่อนกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ๕. การติดตามกลุ่มสตรีหนี้ค้างชำระในพื้นที่อำเภอหนองพอก ๖.การดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

🏘️✍️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :

📷📽️ภาพ/ข่าว : สพอ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

#WorldSoilDayCDD

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

#changeforgood

(Visited 14 times, 1 visits today)