ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ ๑๒ ติดตามงานพัฒนาชุมชนพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจราชการอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

เข้าชม 3 ครั้ง

🌾📝ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ ๑๒ ติดตามงานพัฒนาชุมชนพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจราชการอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
🌾📝วันอังคารที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวสันต์ ชิงชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เขตตรวจราชการที่ ๑๒ (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีประเด็นการตรวจราชการ และประเด็นเน้นย้ำ และข้อเสนอแนะดังนี้
๑. การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการบูรณาการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานภาคีอย่างต่อเนื่อง และความก้าวหน้าทีมพี่เลี้ยงร่วมติดตามการให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดและการบันทึกผลการให้ความช่วยเหลือในระบบ TPMAP Logbook
๒. การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕๖๕ โดยเฉพาะการตรวจสอบข้อมูลให้สอดคล้องกับความเป็นจริงถูกต้อง และสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
๓. การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ๑ พัฒนากร ๑ กลุ่มออมทรัพย์ การติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) เพื่อการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด และให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานในการขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลเป็นรูปธรรม
๔. การจัดตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับตำบล การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ ๙๐ วัน
๕. กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุนตั้งต้นแห่งความดีงามโครงการ ๙๐ พรรษา ๙๙๙ สมทบทุนศรัทธา ทุนปัญญา รณรงค์ส่งเสริมการระดมทุนจัดกิจกรรมแลกเงินขวัญถุง/การทอดผ้าป่า กิจกรรมลักษณะอื่นๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๖. การบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เร่งรัด ติดตามการชำระหนี้
🌾📝ในโอกาสนี้นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอหนองพอก มอบมายให้นางศศิธร นามเพ็ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นางบงกชกาญจน์ ทวดเสนา พัฒนาการอำเภอหนองพอก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอหนองพอก ให้การต้อนรับและรายงานสรุปรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ไตรมาส๑-๓
🌾📝ในโอกาสนี้นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ทิพย์ทำมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นายสมรรถกมล ลาน้ำเที่ยง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และพนักงานกองทุนฯ ลงพื้นที่จัดคลินิกบรรเทาหนี้ เพื่อติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเร่งรัคติดตามหนี้ค้างชำระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และป้องกันมิให้หนี้ขาดอายุความหรือมิให้เกิดหนี้เสียหรือหนี้สูญ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มลูกหนี้ค้างชำระที่จะดำเนินคดี จำนวน ๕ กลุ่ม
🌱🌾จากนั้นเวลา ๑๔.๐๐ น. นายวสันต์ ชิงชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เขตตรวจราชการที่ ๑๒ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมชมการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (งบกรม) ณ ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนตำบลรอบมือง แปลง โคก หนอง นา โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง(งบกรม) นายอ่อนตา ทองโชติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๖ ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
🦠😷โดยทุกกิจกรรมในวันนี้ได้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) และฉบับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
🌱📝 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
📸📝ภาพ/ข่าวโดย. สพอ.หนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 3 times, 1 visits today)