สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก ขับเคลื่อนงานโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ กิจกรรมสร้างสัมมาชีพชุมชน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕

เข้าชม 2 ครั้ง

🌾🏘️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก ขับเคลื่อนงานโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ กิจกรรมสร้างสัมมาชีพชุมชน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕
🌾📝วันจันทร์ที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอหนองพอก มอบมายให้ นางบงกชกาญจน์ ทวดเสนา พัฒนาการอำเภอหนองพอก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ กิจกรรมสร้างสัมมาชีพ ชุมชนในระดับหมู่บ้าน การทำไม้กวาดดอกหญ้าและพรมเช็ดเท้า โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นครัวเรือนต้นแบบ จำนวน ๒๐ ครัวเรือน และปราชญ์สัมมาชีพ ๕ คน ณ ศาลาประชาคมหมู่ ๙ บ้านปลาโด ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
🦠😷โดยทุกกิจกรรมในวันนี้ได้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) และฉบับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
🏘️🌾สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
📸📝ภาพ/ข่าวโดย. สพอ.หนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 2 times, 1 visits today)