สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย”

เข้าชม 2 ครั้ง

🌾📝สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย”
🌾📝วันจันทร์ที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอหนองพอก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่บุคลากรในสังกัดหน่วยงานที่ว่าการอำเภอหนองพอก กำนันผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และตระหนักถึงความสำคัญของธงชาติไทย
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้การกำกับดูแล นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอหนองพอก ได้กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่บุคลากรในสังกัดหน่วยงานที่ว่าการอำเภอหนองพอก เข้าร่วมกิจกรรมเคารพรงชาติไทย เป็นประจำทุกวันจันทร์ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าเสาธง ที่ว่าการอำเภอหนองพอก
🦠😷โดยทุกกิจกรรมในวันนี้ได้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) และฉบับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
🏘️🌾สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
📸📝ภาพ/ข่าวโดย. สพอ.หนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 2 times, 1 visits today)