สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก ติดตามเยี่ยมชมการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (งบกู้)

เข้าชม 4 ครั้ง

🌾📝สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก ติดตามเยี่ยมชมการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (งบกู้)
🌾📝วันจันทร์ที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอหนองพอก พร้อมด้วย นางจิราภรณ์ ธนแสนไทย ภริยา/แม่บ้านมหาดไทย นายกองค์การบริหารส่วนรอบเมือง เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่
ในโอกาสนี้นางบงกชกาญจน์ ทวดเสนา พัฒนาการอำเภอหนองพอก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำอช.)และเครือข่ายครัวเรือน โคก หนอง นา อำเภอหนองพอก ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมชม เอามื้อสามัคคีการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล (งบกู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ )ณ แปลงนายอิสระ เมฆกกตาล หมู่ที่ ๖ ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด พื้นเข้าร่วมโครงการจำนวน ๓ ไร่ ซึ่งได้ดำเนินการปลูกไม้ ๕ ระดับ ตามหลักกสิกรรมชาติ ปลูกผักสวนครัวตามกิจกรรม Kick Off น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ ๙๐ วัน และเลี้ยงปลาในบ่อ ตอนนี้เริ่มได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ สามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เป็นจำนวนมาก พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบล มีฐานเรียนรู้ให้ศึกษาดูงาน
ซึ่งมีกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ร่วมปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ปลูกป่า ๕ ระดับ การร่วมกันเอามื้อห่มดิน ปลูกพืชผักสวนครัวและพืชเศรษฐกิจ
🦠😷โดยทุกกิจกรรมในวันนี้ได้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) และฉบับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
🏘️🌾สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
📸📝ภาพ/ข่าวโดย. สพอ.หนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 4 times, 1 visits today)