สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก “ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอหนองพอก”

เข้าชม 4 ครั้ง
🌾🏘️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก “ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอหนองพอก”
📝🕰️วันพุธ ที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางดนิตา สมจิตต์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ คณะกรรมการเหล่ากาชาดออกประเมินโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชขนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ในโอกาสนี้นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอหนองพอกมอบหมายให้ นางจิราภรณ์ ธนแสนไทย ภริยา/แม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วย ปลัดอำเภอหนองพอก เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอหนองพอก ให้การตอนรับ
คณะกรรมการเหล่ากาชาดลงพื้นที่ออกประเมินเพื่อติดตามสนับสนุนและตรวจสอบข้อมูลในการพิจารณาเพื่อขอรับการให้ความช่วยเหลือตามโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชขนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามฐานข้อมูลครัวเรือนยากจน TPMAP ปี ๒๕๖๕ อำเภอหนองพอก ตกเกณฑ์มิติด้านความเป็นอยู่ ๔ ครัวเรือน ได้แก่ ๑.นางอนงค์ หารไกล หมู่ ๕ ตำบลท่าสีดา ๒.นางจูมจี บูรณะกิติ หมู่ ๒ ตำบลโคกสว่าง ๓.นายพีระพล บุญศรี หมู่๗ ตำบลบึงงาม ๔.นายสมบูรณ์ ศรีสุข หมู่๗ ตำบลกกโพธิ์ และมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้น ให้แก่ครัวเรือนตกเกณฑ์มิติด้านความเป็นอยู่ ๔ ครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลท่าสีดา ตำบลโคกสว่าง ตำบลบึงงาม ตำบลกกโพธิ์
🦠😷โดยทุกกิจกรรมในวันนี้ได้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) และฉบับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
🏘️🌾สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
📸📝ภาพ/ข่าวโดย. สพอ.หนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
#SDGforAll @Kmitl
(Visited 4 times, 1 visits today)