สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก : ร่วมโครงการรณรงค์ “การกำจัดมะเร็งปากมดลูกให้หมดไปจากสตรีไทยในจังหวัดร้อยเอ็ด”

เข้าชม 7 ครั้ง

🌾🏘️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก : ร่วมโครงการรณรงค์ “การกำจัดมะเร็งปากมดลูกให้หมดไปจากสตรีไทยในจังหวัดร้อยเอ็ด”
📝🏘️วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางดนิตา สมจิตต์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์การกำจัดมะเร็งปากมดลูกให้หมดไปจากสตรีไทยในจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ดร.รัชนี พลซื่อ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการชมรมแม่บ้านมหาดไทย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ตัวแทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
ในโอกาสนี้นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอหนองพอก มอบหมายให้นางศศิธร นามเพ็ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พร้อมด้วย นางจิราภรณ์ ธนแสนไทย ภริยา/แม่บ้านมหาดไทย นางบงกชกาญจน์ ทวดเสนา พัฒนาการอำเภอหนองพอก สาธารณสุขอำเภอหนองพอก หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอหนองพอก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การตอนรับ
โครงการรณรงค์การกำจัดมะเร็งปากมดลูกให้หมดไปจากสตรีไทยในจังหวัดร้อยเอ็ด มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ผู้หญิงที่มีอายุ ๓๐ – ๖๐ ปีได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกฟรี ด้วยวิธีการตรวจหา DNA และให้ผู้หญิงที่มีผลการตรวจคัดกรองผิดปกติได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งการบรรยายให้ความรู้เกกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก และวิธีการตรวจ จากสาธารณสุขอำเภอหนองพอก เป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๓๐๐ คน เข้าร่วมโครงการฯ ณ หอประชุมอำเภอหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
จากนั้นคณะชมรมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจประเมินและพิจารณาผู้สมควรได้รับการช่วยเหลือตามโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้น ในพื้นที่ตำบลรอบเมือง และตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
🦠😷โดยทุกกิจกรรมในวันนี้ได้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) และฉบับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
🏘️🌾สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
📸📝ภาพ/ข่าวโดย. สพอ.หนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 7 times, 1 visits today)