สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก และ ปกครองอำเภอหนองพอก “ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอหนองพอก”

เข้าชม 3 ครั้ง

🌾🏘️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก และ ปกครองอำเภอหนองพอก “ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอหนองพอก”
📝🕰️วันจันทร์ ที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอหนองพอก นางจิราภรณ์ ธนแสนไทย ภริยา/แม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วยนางบงกชกาญจน์ ทวดเสนา พัฒนาการอำเภอหนองพอก เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก และ ปกครองอำเภอหนองพอก ลงพื้นที่เพื่อติดตามสนับสนุนและตรวจสอบข้อมูลในการพิจารณาเพื่อขอรับการให้ความช่วยเหลือตามโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชขนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามฐานข้อมูลครัวเรือนยากจน TPMAP ปี ๒๕๖๕ และครัวเรือนเปาะบาง ในพื้นที่ตำบลรอบเมือง(นอกเขตเทศบาล/ในเขตเทศบาล) และตำบลหนองพอก(ในเขตเทศบาล) ๓ ครัวเรือน
🦠😷โดยทุกกิจกรรมในวันนี้ได้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) และฉบับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
🏘️🌾สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
📸📝ภาพ/ข่าวโดย. สพอ.หนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 3 times, 1 visits today)