สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอหนองพอกครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

เข้าชม 1 ครั้ง

🌾🏘️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอหนองพอกครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
📝🕰️วันจันทร์ ที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอหนองพอก ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอหนองพอกครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ พร้อมด้วย นางจิราภรณ์ ธนแสนไทย ภริยา/แม่บ้านมหาดไทย และทีมปฏิบัติการ/ทีมพี่เลี้ยง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมชัยมงคล ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ในโอกาสนี้นางบงกชกาญจน์ ทวดเสนา พัฒนาการอำเภอหนองพอก เลขานุการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอหนองพอก รายงานผลการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จากทีมพี่เลี้ยงได้ลงพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP เพื่อค้นหาข้อมูล วิเคราะห์สภาพปัญหา ร่วมหาทางออกทุกครัวเรือน โดยใช้ปฏิบัติการ ๔ ท (ทัศนคติ ทักษะ ทรัพยากร และทางออก) ให้ครัวเรือนร่วมวิเคราะห์สภาพปัญหาและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง สามารถจำแนกครัวเรือนเป้าหมายฯที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้ดังนี้
– ครัวเรือนไม่ผ่านเกณฑ์ในมิติความเป็นอยู่ จำนวน ๑๙ ครัวเรือน
– ไม่ผ่านเกณฑ์ในมิติรายได้ ๑๕๔ ครัวเรือน และจำแนกประเภทครัวเรือนพัฒนาได้และสงเคราะห์ ดังนี้
– ครัวเรือนที่สงเคราะห์เพียงอย่างเดียว จำนวน ๗๖ ครัวเรือน
– ครัวเรือนที่พัฒนาได้ จำนวน ๘๖ ครัวเรือน ซึ่งในจำนวนนี้มีครัวเรือนที่สามารถพัฒนาได้ด้วยตัวเองและจากการแนะนำของทีมพี่เลี้ยง จำนวน ๑๗ ครัวเรือน โดยทีมปฏิบัติการ/ทีมพี่เลี้ยง ได้ลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือแล้ว ๑๑๒ ครัวเรือน
จากนั้นนายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอหนองพอก ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอหนองพอก ได้มอบแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พิจารณาให้ความช่วยเหลือครัวเรือนครังเรือน ซึ่งการบูรณาการให้ความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนภาคีการพัฒนา ในครัวเรือนที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดด้านที่อยู่อาศัย/ด้านรายได้ โดยด่วนที่สุด การแก้ไข้ปัญหาให้ตรงจุด และการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ให้เกิดการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลเป็นรูปธรรม
🦠😷โดยทุกกิจกรรมในวันนี้ได้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) และฉบับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
🏘️🌾สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
📸📝ภาพ/ข่าวโดย. สพอ.หนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 1 times, 1 visits today)