สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก “ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอหนองพอก”

เข้าชม 4 ครั้ง

🌾🏘️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก “ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอหนองพอก”
📝🕰️วันจันทร์ ที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอหนองพอก ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอหนองพอกครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ พร้อมด้วย นางจิราภรณ์ ธนแสนไทย ภริยา/แม่บ้านมหาดไทย นางบงกชกาญจน์ ทวดเสนา พัฒนาการอำเภอหนองพอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่อำเภอหนองพอก กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอหนองพอก เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก และทีมปฏิบัติการ/ทีมพี่เลี้ยง ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนเยี่ยมให้กำลังใจครัวเรือนไม่ผ่านเกณฑ์ TPMAP และร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กแรกเกิด ถึง ๖ ขวบ ที่อยู่ในครัวเรือนที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดเรื่องความเป็นอยู่/รายได้ ในระบบ TPMAP ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ ทุนๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ ๑.เด็กชายอานนท์ สีจันทร์ เลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลรอบเมือง ๒.เด็กหญิงสุภัสสร ปราสาท เลขที่ ๑๐๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลรอบเมือง ๓.เด็กชายศิวกร ละครไชย เลขที่ ๑๐๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองพอก ๔.เด็กหญิงอริษา ภูษา เลขที่ ๑๕ หมู่ที่ ๙ ตำบลบึงงาม ๕.เด็กชายณัฐพล เหล่าอารี เลขที่ ๑๑๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลผาน้ำย้อย ๖.เด็กหญิงสุภัทรา ปัญญัง เลขที่ ๙๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลผาน้ำย้อย ๗.เด็กหญิงกชกร บำรุง เลขที่ ๒๕๘ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลผาน้ำย้อย ๘.เด็กชายภูวนัตถ์ จันทหาร เลขที่ ๑๐ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองพอก ๙.เด็กหญิงธมนพัชร์ เมืองขวา เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลรอบเมือง ๑๐.เด็กชายกฤษฎา พันธ์ศิริ เลขที่๙๙๙๙/๗๘ ตำบลหนองขุ่นใหญ่
🦠😷โดยทุกกิจกรรมในวันนี้ได้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) และฉบับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
🏘️🌾สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
📸📝ภาพ/ข่าวโดย. สพอ.หนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 4 times, 1 visits today)