🌾🏘️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก ประชุมการดำเนินงานโครงการสร้างเศรษฐกิจฐานราก ร่วมอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไท ลายเอกลักษณ์อำเภอหนองพอกและการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี ๒๕๖๕ จังหวัดร้อยเอ็ด

เข้าชม 27 ครั้ง

🌾🏘️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก ประชุมการดำเนินงานโครงการสร้างเศรษฐกิจฐานราก ร่วมอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไท ลายเอกลักษณ์อำเภอหนองพอกและการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี ๒๕๖๕ จังหวัดร้อยเอ็ด

📝🕰️วันจันทร์ที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๖๕ เวลา ๐๑.๓๐ น. นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอหนองพอก มอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก โดยมีนางบงกชกาญจน์ ทวดเสนา พัฒนาการอำเภอหนองพอก พร้อมด้วยส.ต.ต. ประพันธ์ อุดมดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบติการ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอหนองพอก และคณะทำงานขับเคลื่อนฯตำบลหนองขุ่นใหญ่ ร่วมประชุมการวางแผน ๑. การดำเนินงานโครงการสร้างเศรษฐกิจฐานราก ร่วมอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไท ลายเอกลักษณ์อำเภอหนองพอก ตามที่คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอหนองพอก ได้เสนอโครงการประเภทเงินอุดหนุน ๑๔๐,๐๐๐บาท ๒.การประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองขุ่นใหญ่ เข้ารับการคัดเลือกฯ ประเภท คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
😷🦠โดยทุกกิจกรรมในวันนี้ได้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) และฉบับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
🏘️🌾สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
📸📝ภาพ/ข่าวโดย. สพอ.หนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 27 times, 1 visits today)