สำนักงานพัฒนาชุมอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO

เข้าชม 7 ครั้ง

 

🏘️✍️สำนักงานพัฒนาชุมอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด  ร่วมประชุมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO

✍️วันจันทร์ ที่ ๒๓ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานการประชุมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO พร้อมนายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดร้อยเอ็ด  ดำเนินการประชุมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ณ ห้องประดับเงิน โรงแรมเพชรรัตช์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

✍️ในโอกาสนี้นางบงกชกาญจน์ ทวดเสนา พัฒนาการอำเภอหนองพอก มอบหมายนางสาวดวงดี ศรีดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการพร้อมด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอหนองพอก

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอกได้ส่งผลิตภัณฑ์คัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จำนวน ๒ กลุ่ม ได้แก่ ๑.ขวัญชนกมะขามกวน (มะขามกวน,ถั่วตัด) หมู่ ๑ ตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ๒.เกียรติกมลไฮโดฟาร์ม(ขนมปั้นสิบ) หมู่ ๑๒ ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยทุกกิจกรรมในวันนี้ได้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดเรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) และฉบับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี

ภาพ/ข่าวโดย. สพอ.หนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

 

(Visited 7 times, 1 visits today)