สำนักงานพัฒนาชุมอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ​คณะกรรมการ​หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนเเม่ของเเผ่นดิน​ปี​๒๕๖๕

เข้าชม 2 ครั้ง

🏘️✍️สำนักงานพัฒนาชุมอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ​คณะกรรมการ​หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนเเม่ของเเผ่นดิน​ปี​๒๕๖๕

💠💠วันจันทร์ที่ ๒๓ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอหนองพอก มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก โดยนางบงกชกาญจน์ ทวดเสนา พัฒนาการอำเภอหนองพอก มอบหมาย นางวัทนีย์ ลาน้ำเที่ยง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายธราดล เพ็งแจ่ม อาสาพัฒนา รุ่นที่ ๗๓ ดำเนินโครงการประชุมเชิง​ปฎิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้าน​ต้นกล้ากองทุนเเม่ของเเผ่นดิน ประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมาย ๑๐ คน

ในการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ได้รับเกียรติจากนางปิยะฉัตร ผลจันทน์ วิทยากรชุมชนเข้มแข็ง ปปส.ภาค ๔ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนเเม่ของเเผ่นดิน ณ ที่ทําการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ บ้านดงทรายงาม ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยทุกกิจกรรมในวันนี้ได้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดเรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) และฉบับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี

ภาพ/ข่าวโดย. สพอ.หนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 2 times, 1 visits today)