สำนักงานพัฒนาชุมอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔/ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑

เข้าชม 9 ครั้ง

🏘️✍️สำนักงานพัฒนาชุมอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔/ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑
📝✍️วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอหนองพอก มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก โดยนางบงกชกาญจน์ ทวดเสนา พัฒนาการอำเภอหนองพอก มอบหมาย นางวัทนีย์ ลาน้ำเที่ยง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ, นางสาวดวงดี ศรีดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนายธราดล เพ็งแจ่ม อาสาพัฒนา รุ่นที่ ๗๓ จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔/ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ พร้อมด้วยเครือข่ายครัวเรือน โคก หนอง นา โมเดล อำเภอหนองพอก ๑๒๙ แปลง (งบกู้และงบกรม) เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนอกพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ในโอกาสนี้ได้นิมนต์พระคุณเจ้าพระครูสมุห์สุริยา สุภัทโท (อาจารย์ต้น) เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล บ้านโป่ง ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นสถานที่ฝึกอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (โซน ๒) บรรยายให้ความรู้ผลการดำเนินโครงการในปีที่ผ่านมา มีความคืบหน้าและก้าวหน้าอย่างไร พร้อมด้วยนายอนุวัฒน์ ไชยแสง (อาจารย์เป้า) วิทยากรเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติร้อยเอ็ด
🌾โดยมีกิจกรรม ดังนี้
๑. การบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานโครงการฯ ตลอด ๑ ปีที่ผ่านมา ได้ผลสำเร็จคืบหน้าหรือมีปัญหาอย่างไรบ้าง
๒. การคัดเลือกและจัดตั้งเครือข่ายครัวเรือน โคก หนอง นา โมเดล ระดับตำบลและระดับอำเภอ
๓. การประเมินศักยภาพพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สุ่ “โคก หนอง นา โมเดล” กรมการพัฒนาชุมชน
😷🦠โดยทุกกิจกรรมในวันนี้ได้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) และฉบับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
🏘️🌾สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
📸📝ภาพ/ข่าวโดย. สพอ.หนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
#WorldSoilDayCDD
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll @Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#changeforgood
#CddNongphok

(Visited 9 times, 1 visits today)