สำนักงานพัฒนาชุมอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด

เข้าชม 5 ครั้ง
🏘️✍️สำนักงานพัฒนาชุมอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด
📝✍️วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติเยี่ยมชมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด พร้อมนายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้โครงการการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด
🌾✍️ในโอกาสนี้นางบงกชกาญจน์ ทวดเสนา พัฒนาการอำเภอหนองพอก มอบหมายนางสาวดวงดี ศรีดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการพร้อมด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอหนองพอก
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอกได้ส่งผลิตภัณฑ์คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด จำนวน ๗ กลุ่ม ๑๓ ผลิตภัณฑ์ ได้แก่๑.กลุ่มสตรีทอผ้าตำบลภูเขาทอง ๒.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองแข้ ตำบลบึงงาม ๓.กลุ่มทอเสื่อกกแปรรูปเย็บกระเป๋าตำบลหนองขุ่นใหญ่ ๔.กลุ่มทอผ้าวังทองไหมบ้านวังใหญ่ตำบลกกโพธิ์ ๕.กลุ่มแม่บ้านจักสานบ้านท่าส้มป่อยตำบลผ้าน้ำย้อย ๖.กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายบ้านโคกเลาะตำบลหนองพอก ๗.กลุ่มข้าวปลอดภัยสุ่เกษตรอินทรีย์บ้านบะยาวตำบลกกโพธิ์
ณ ห้องประดับเงิน โรงแรมเพชรรัตช์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
😷🦠โดยทุกกิจกรรมในวันนี้ได้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) และฉบับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
🏘️🌾สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
📸📝ภาพ/ข่าวโดย. สพอ.หนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
#SDGforAll @Kmitl
(Visited 5 times, 1 visits today)