สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก ร่วมติดตามสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO

เข้าชม 7 ครั้ง

🌾🏘️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก ร่วมติดตามสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO
📝✍️วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอหนองพอก มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก โดยนางบงกชกาญจน์ ทวดเสนา พัฒนาการอำเภอหนองพอก มอบหมาย นางวัทนีย์ ลาน้ำเที่ยง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ส.ต.ต.ประพันธ์ อุดมดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนายธราดล เพ็งแจ่ม อาสาพัฒนา รุ่นที่ ๗๓ ร่วมติดตามสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO พร้อมด้วย คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดร้อยเอ็ด คณะที่ ๑ ประกอบด้วย ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด และประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ออกติดตามให้คำแนะนำในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มเป้าหมาย โดยได้ติดตามการดำเนินงานกลุ่มขวัญชนกมะขามกวน (มะขามกวน,ถั่วตัด) หมู่ ๑ ตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
🦠😷โดยทุกกิจกรรมในวันนี้ได้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดเรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) และฉบับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
🌱🌾สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
📸🏘️ภาพ/ข่าวโดย. สพอ.หนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
#WorldSoilDayCDD
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#changeforgood
#CDDNongphok

(Visited 7 times, 1 visits today)