สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก: ติดตามเยี่ยมชมการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (งบเงินกู้)

เข้าชม 22 ครั้ง

🏘️🌾สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก: ติดตามเยี่ยมชมการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (งบเงินกู้)

📝🌱วัน เสาร์ ที่ ๑๔ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา  ๑๐.๐๐ น. นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอหนองพอก มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก โดยนางบงกชกาญจน์ ทวดเสนา พัฒนาการอำเภอหนองพอก มอบหมาย นางสาวดวงดี ศรีดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนางประพันธ์ไพร อุตแสง ผู้นำอช. ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมชมการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล งบเงินกู้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ แปลงนายสุบัน ประนมศรี หมู่ที่ ๗  ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด พื้นเข้าร่วมโครงการจำนวน ๑ ไร่ ซึ่งได้ดำเนินการปลูกไม้ ๕ ระดับ ตามหลักกสิกรรมชาติ ปลูกผักสวนครัวตามกิจกรรม Kick Off น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ ๙๐ วัน และเลี้ยงปลาในบ่อ ตอนนี้เริ่มได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ สามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เป็นจำนวนมาก โดยได้ตั้งเป้าหมายอยากให้ศูนย์แห่งนี้เป็นแหล่งศึกษาดูงาน ให้ประชาชนในหมู่บ้าน ตำบล และพื้นที่ใกล้เคียง สามารถมาเรียนรู้ และนำไปขยายผลต่อยอด เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ของชุมชนต่อไป

🏘️✍️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :

📷📽️ภาพ/ข่าว : สพอ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

 

(Visited 22 times, 1 visits today)