สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอหนองพอก ครั้งที่ ๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เข้าชม 18 ครั้ง

🌾🏘️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอหนองพอก ครั้งที่ ๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

📝🕰️วันพุธที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอหนองพอก ประธานประชุมคณะอนุกรรมการฯ โดยมีนางบงกชกาญจน์ ทวดเสนา พัฒนาการอำเภอหนองพอก พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง คณะทำงานขับเคลื่อนฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอหนองพอก ครั้งที่ ๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเจดีย์ชัยมงคล ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยมีระเบียบวาระการประชุม  ๑. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคล อำเภอหนองพอก ๒. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เรื่อง สัญญากู้ยืมเงินก่อนฟ้องต้องปิดอากรแสตมป์และหลักฐานการกู้ยืมเงินหายฟ้องร้องได้หรือไม่ ๓. การดำเนินงานโครงการสร้างเศรษฐกิจฐานราก ร่วมอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไท ลายเอกลักษณ์อำเภอหนองพอก ตามที่คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอหนองพอก ได้เสนอโครงการประเภทเงินอุดหนุน ๑๔๐,๐๐๐บาท โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย สมาชิกกลุ่มอาชีพทอผ้าไหมและผ้าฝ้ายในอำเภอหนอกพอก จำนวน ๑๕๐ คน และคณะทำงานขับเคลื่อนฯ ๒๐ คน  ๔.การติดตามหนี้ ติดตาม เยี่ยมเยียน กลุ่มหนี้ค้างชำระกลุ่มเป้าอำเภอหนองพอก ตามที่คณะทำงานติดตามหนี้ฯลงพื้นที่ติดตามกลุ่มชำระหนี้แล้ว แต่ยังมีกลุ่มที่ยังเพิกเฉย เสนอให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาเรื่องให้ทางจังหวัดดำเนินการต่อไป ๕.การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี ๒๕๖๕ จังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดฯ ประจำปี๒๕๖๕ โซนอำเภอที่ ๒ ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ที่ว่าการอำเภอเมยวดี ทั้งนี้สำนักงานเลขานุการฯ อำเภอหนองพอก ได้เสนอคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองขุ่นใหญ่ เข้ารับการคัดเลือกฯ ประเภท คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล  โดยทุกกิจกรรมในวันนี้ได้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) และฉบับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด

🏘️🌾สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี

📸📝ภาพ/ข่าวโดย. สพอ.หนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

 

(Visited 18 times, 1 visits today)