🏘️✍️สำนักงานพัฒนาชุมอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด

เข้าชม 10 ครั้ง

🏘️✍️สำนักงานพัฒนาชุมอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด
📝✍️วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด โดยนายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
🌾✍️ในโอกาสนี้นางบงกชกาญจน์ ทวดเสนา พัฒนาการอำเภอหนองพอก พร้อมด้วยนางสาวดวงดี ศรีดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการและผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอหนองพอก ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด ณ ห้องประดับพลอย โรงแรมเพชรรัตช์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
😷🦠โดยทุกกิจกรรมในวันนี้ได้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) และฉบับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
🏘️🌾สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
📸📝ภาพ/ข่าวโดย. สพอ.หนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
#WorldSoilDayCDD
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll @Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#changeforgood
#CddNongphok

(Visited 10 times, 1 visits today)