พช.หนองพอก จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี ปันรักปันสุข “

เข้าชม 13 ครั้ง

💠 วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564  นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอหนองพอก พร้อมด้วย นางจิราภรณ์ ธนแสนไทย แม่บ้านมหาดไทย นางบงกชกาญจน์  ทวดเสนา พัฒนาการอำเภอหนองพอก หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอหนองพอก เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ทีมวิทยากรจาก เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ และ ครัวเรือนต้นแบบที่ผ่านการฝึกอบรม กิจกรรมที่ 1 เพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบโคก หนอง นา จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี ปันรักปันสุข และสร้างความมั่นคงด้านสมุนไพร ตำรับสูดดมไอน้ำ ยาสุม (รมไอน้ำ) สู้ภัยโควิด 19” ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบล บ้านหนองหว้า ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด และแปลงนายชัยยงค์ ศรีรัดดา ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ รูปแบบ 1 ต่อ 2 ประเภท ดินร่วนปนทราย ที่ตั้งแปลง หมู่ที่ 3 บ้านกุดเต่า ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้รับการสนับสนุนจากนายชำนาญ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนายทวีสันต์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด (นางนวลจันทร์ ศรีมงคล) เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว

 

(Visited 13 times, 1 visits today)