บงกชกาญจน์ ทวดเสนา

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด