ข่าวประชาสัมพันธ์

นางกัญญา วะเกิดเป้ง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ด

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน