ข่าวประชาสัมพันธ์

บงกชกาญจน์ ทวดเสนา

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ด

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน