โครงสร้างบุคลากร

นางบำเพ็ญ จันทร์กุบ

พัฒนาการอำเภอหนองไผ่

นางสาวเรณู แสงคำพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลท่าแดง,ตำบลห้วยโป่ง

นายปวริศ แสงเมือง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลวังโบสถ์,บ่อไทย

นางสาววีรกานต์ บัวทุม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอรพรรณ ทองช่วง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลวังท่าดี

นางสาวชนัฏนันท์ ถิ่นเดิม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลกองทูล,ตำบลเพชรละคร

นางสาว ลักขณา สงกล้าหาญ

อาสาพัฒนา (อสพ.)
(Visited 718 times, 1 visits today)