ประวัติความเป็นมา

               บริเวณหนองไผ่ในสมัยก่อนเรียกว่า "โคกหมาหิว" หรือ "ทุ่งหมาหิว" อยู่ในเขตตำบลกองทูล อำเภอวิเชียรบุรี เมื่อมีผู้คนอพยพเข้ามาอยู่มากขึ้นจึงเรียกกันต่อ ๆ มาว่า "บ้านหนองไผ่" ซึ่งมีที่มาจากภายในบริเวณหมู่บ้านมีหนองน้ำเดิมเป็นหนองช้างนอนในสมัยโบราณจึงเกิดเป็นแอ่งน้ำหรือหนองน้ำเล็ก ๆ มีต้นไผ่ขึ้นล้อมรอบ ซึ่งปัจจุบันได้ปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะ มีชื่อว่า "สระหลวง" อำเภอหนองไผ่เดิมขึ้นกับอำเภอวิเชียรบุรี สมัยนั้นยังเป็นป่าดงดิบ  มีสัตว์ป่าเกือบทุกชนิด  ในปี พ.ศ. 2487   ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 จอมพล ป.  พิบูลสงคราม  ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยนั้น ได้มีโครงการสร้างเมืองหลวงแห่งที่ 2 ขึ้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์  จึงได้สร้างทางสายยุทธศาสตร์  โดยตัดต้นไม้เป็นช่องทางจากตำบลสามแยกวังชมพู  ตรงไปยังบ้านลำนารายณ์  อำเภอชัยบาดาล  (ปัจจุบันคือ ถนนสายสระบุรี-หล่มสัก) 

               ในสมัยก่อนได้มีตำรวจ สิบตำรวจเอกสมัคร   มงคลกิติ  (ยศในขณะนั้น)  ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสายตรวจเดินทางไปปราบโจรผู้ร้ายที่อำเภอวิเชียร  ซึ่งมีตำบลกองทูล ตำบลบ้านโภชน์  ตำบลท่าแดงและตำบลกันจุเป็นเขตการปกครอง  เนื่องจากเส้นทางเป็นทางเดินเท้าหรือใช้ม้าได้เท่านั้น ทำให้การปราบปรามโจรผู้ร้ายไม่ค่อยได้ผล  จึงได้ปรึกษาคณะกรรมการท้องถิ่นซึ่งมีกำนัน  ผู้ใหญ่บ้านและครูในเขตตำบลกองทูลชี้แจงปัญหาต่างๆกับจังหวัด น่าจะตั้งกิ่งอำเภอขึ้น และเห็นว่าตำบลกองทูลเป็นพื้นที่อยู่กึ่งกลางระหว่างอำเภอเมืองและอำเภอวิเชียรบุรี  โดยได้ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอเมื่อปี พ.ศ. 2504 
               เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2504 หนองไผ่ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอหนองไผ่ โดยมีนายสมบูรณ์ อมรบุตร เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอหนองไผ่คนแรก มีเขตการปกครอง 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลกองทูล ตำบลกันจุ และตำบลบ้านโภชน์ และในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2504 ได้รับโอนตำบลนาเฉลียง ตำบลท่าแดง ของอำเภอเมืองเพชรบูรณ์มาขึ้นกับกิ่งอำเภอหนองไผ่ด้วย และเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2506 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอหนองไผ่เป็นอำเภอหนองไผ่ โดยมี ร.ต.ต.ประทวน สิทธิธูรณ์ (หรือสิทธิกุล) เป็นนายอำเภอคนแรกและมีการจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยในราชกิจจานุเบกษา ต่อมาในปี พ.ศ. 2513 รัฐบาลได้ตัดถนนเป็นเส้นทางจากตำบลวังชมพู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ไปอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซึ่งต่อมาเรียกว่า ถนนสระบุรี-กล่มสัก

สำหรับอำเภอหนองไผ่ได้มีการแบ่งการปกครองออกเป็น 13 ตำบล
และ 2 เทศบาลตำบล คือ
ตำบลกองทูล
ตำบลนาเฉลียง
ตำบลบ้านโภชน์
ตำบลท่าแดง
ตำบลเพชรละคร
ตำบลบ่อไทย
ตำบลห้วยโป่ง
ตำบลวังท่าดี
ตำบลบัววัฒนา
ตำบลหนองไผ่
ตำบลวังโบสถ์
ตำบลยางงาม
ตำบลท่าด้วง
เทศบาลตำบลนาเฉลียง
เทศบาลตำบลหนองไผ่

นึกถึงการมาเที่ยวรับลมหนาว อากาศเย็นของภาคเหนือ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ คือ อีกหนึ่งพื้นที่ที่หลายคนมักนึกถึง ในอันดับต้น ด้วยภูมิประเทศที่เป็นจุดศูนย์กลางของประเทศ เปรียบเสมือน "สะดือประเทศ" มีอากาศที่เย็นสบายทั้งปี ยังคงมีธรรมชาติที่บริสุทธิ์ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้และดอกไม้และแหล่งท่องเที่ยวที่งดงาม นอกจากนี้ยังมีพุทธศิลป์ แหล่งวัฒนธรรม พระเกจิที่เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนทั่วไป ถึงแม้ว่า ท่านได้ละสังขารไปแล้ว แต่ทางศิยานุศิษย์ก็ได้นำสรีระสังขารของท่านมาบรรจุไวัในโลงแก้ว ในพระเจดีย์บนยอดเขา ณ ตำบลท่าด้วง จึงถึงปัจจุบันนี้

@สระหลวงคู่หนองไผ่
น้ำใสฝายคลองยาง
พระปรางค์เก่าบ้านโภชน์
วังโบสถ์ผ้าทอพื้นบ้าน
งามตระการน้ำตกซับชมภู @

(Visited 4,142 times, 1 visits today)