ข่าวประชาสัมพันธ์

นางบำเพ็ญ จันทร์กุบ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอหนองไผ่อำเภอหนองไผ่

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน